اخبار

1396/05/10


با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، دانشگاه شیراز پيرو نامه اي به شماره 961/10/14126 مورخ 96/10/02 از سوي جناب آقاي دكتر محمدهادی اسنکدری مدیر محترم امور پژوهشي، به جمع حاميان كنگره عمران، معماری و علوم محيطي پيوست.
  با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، دانشگاه شهركرد پيرو نامه اي به شماره 140/668 مورخ 96/10/11   از سوي جناب آقاي دكتر مهران عربی سرپرستی معاونت محترم پژوهش و فناوري،
به جمع
حاميان كنگره عمران،معماری و علوم محيطي پيوست.

  با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات پيرو نامه اي به شماره
8/29/5/34547 مورخ 96/04/27 از سوي جناب آقای محمد حسین مدرسی معاونت محترم پژوهشي و فناوري، به جمع حاميان كنگره
عمران،معماری و علوم محيطي پيوست. 

با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس  پيرو نامه اي به شماره  022-96 مورخ 96/05/10  از سوي جناب آقاي دكتر عباسپور معاونت محترم پژوهشي و فناوري، به جمع حاميان
كنگره عمران،معماری و علوم محيطي پيوست.
 
 

 
با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، دانشگاه جامع علمی کاربردی پيرو نامه اي به شماره 971/م آ ع/9605 مورخ 96/05/24  از سوي جناب آقاي دكتر امینی سرپرست مرکز، به جمع حاميان
عمران،معماری و علوم محيطي پيوست.
  با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، دانشگاه بیرجند پيرو نامه اي به شماره  321-96 مورخ 96/06/28   از سوي جناب آقاي دكتر میربزرگی معاونت محترم پژوهشي و فناوري، به جمع حاميان
كنگره عمران،معماری و علوم محيطي پيوست.
  با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، دانشگاه بناب پيرو نامه اي به شماره 1623/آپ/د/96 مورخ 96/07/17  از سوي جناب آقاي دكتر غفوریان معاونت محترم پژوهشي و فناوري، به جمع حاميان كنگره عمران،معماری و علوم محيطي پيوست.

 
 
با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، موسسه آموزش عالی آل طه پيرو نامه اي به شماره 24811/م آ/96 مورخ 96/04/27 از سوي جناب آقاي دكتر مفیدی معاونت محترم آموزش و تحصیلات تکمیلی، به جمع حاميان كنگره عمران،معماری و علوم محيطي پيوست. 
 
 
 
 
 

 
 
 
با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، دانشگاه زابل پيرو نامه اي به شماره 10/26/2426/پ  مورخ 96/08/01 از سوي جناب آقاي دكتر محمد اله بخش معاونت محترم پژوهشي و فناوري، به جمع حاميان كنگره عمران،معماری و علوم محيطي پيوست. 
 
 

با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار پيرو نامه اي به شماره 35/3981 مورخ  96/07/29 از سوي جناب آقاي دكتر رسول دامنی معاونت محترم پژوهشي و فناوري،به جمع حاميان كنگره عمران،معماری و علوم محيطي پيوست.
   با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، دانشگاه گنبد کاووس پيرو نامه اي به شماره 77301  مورخ 96/08/21 از سوي جناب آقاي دكتر علی حشمت پور معاونت محترم آموزشی و پژوهشي، به جمع حاميان كنگره عمران،معماری و علوم محيطي پيوست.

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !