مسابقه عکاسی

صفحه اصلی > مسابقه عکاسی


شرایط شرکت در مسابقه :

1) شرکت برای تمامی علاقه مندان به عکاسی آزاد می باشد.

2) حداکثر تعداد عکس های ارسالی برای هر نفر 5 عدد در نظر گرفته شده است.

3) موضوع عکس می بایست متناسب با محورهای کنگره باشد.

4) عکس ها می بایست توسط شخص ارسال کننده گرفته شده باشد.

5) فایل مورد نظر را به همراه مشخصات فردی خود را از طریق آدرس تلگرام و یا پست الکترونیک ارسال نمایید :
 
 
(Id : alborzconf1)     09226371969  : تلگرام

alborzconf@gmail.com       : پست الکترونیک

6) تمامی عکس های مورد تایید در نمایشگاه عکاسی نمایش داده خواهد شد و به تمامی آنها گواهی ارائه آثار تعلق خواهد گرفت.

7) به سه عکس برتر هدایای نفیسی به همراه تقدیر نامه اهداء خواهد شد.